Begraafplaats Bakkeveen

Duerswâldmerwei 11 (aanwijsbord)

De begraafplaats van Bakkeveen is een echte begraafplaats. De grond hiervoor is bij notariële acte van 20 juni 1890 door het echtpaar Jonkheer H.M. van der Goes en Barones J.M. van Harinxma thoe Sloten, oorspronkelijk van de Slotplaats, geschonken aan de kerkvoogdij van de “Nederduitsch Hervormde Gemeente” te Bakkeveen.

Deze acte is door 68 potentiële grafeigenaren en de “Heeren Kerkvoogden” ondertekend. Enkele analfabete grafeigenaren ondertekenden met een rondje met stip, vierkantje of kruisje. De kerkvoogdij had de plicht het geschonken terrein in te richten als begraafplaats.

Een graf kostte toen ƒ 3,00 en voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats moest jaarlijks ƒ 0,03 per graf worden betaald, te voldoen in januari.

De oorspronkelijke begraafplaats is opgedeeld in 2 grafvelden, doorsneden door een middenpad met paden rondom. Door de ligging van het perceel zijn de graven niet meer oost-west gesitueerd. Zoals toen gebruikelijk zijn de graven dicht tegen elkaar aan gelegd.

Bij de laatste uitbreiding zijn de rijen graven gescheiden door paden.

In totaal beheren we op de begraafplaats Bakkeveen 1473 gewone-, urnen- en kindergraven.

Op de begraafplaats is een klein strooiveldje beschikbaar voor (anonieme) asverstrooiing.

Op de begraafplaats zijn 2 graven die herinnerenaan de oorlog. Er is het oorlochsmonument dat herinnert aan de verzetsman Jelle Hempenius en er is het graf van de op de grens van de 3 provinciën doodgeschoten kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman.

De huidige klokkenstoel heeft het eerdere rondhouten exemplaar in 1995 vervangen.

In 2020 is de klok uit 1960 vervangen door een geheel nieuwe 180 kg zware bronzen luidklok. Omdat de begraafplaat dicht bij de voormalige middeleeuwse kapel/ klooster Mariënhof ligt, is de klok voorzien van een afbeelding van Maria met kind aan de ene kant en een Franse lelie aan de andere kant. Verder heeft ze het volgende opschrift gekregen: Marije is myn namme , ta oantins oan Mariënhôf. Ik moanje de libbenen mar rou om dy’t treurje. Ik bin getten foar Bakkefean troch Laudy MMXX.

Opvallende elementen op de begraafplaats zijn het gerestaureerde toegangshek uit 1889 en het historische baarhokje bij de ingang.

Schuiven naar boven